LO
Hvem vi er

Landsorganisasjonen


Landets største arbeidstakerorganisasjon med over en million medlemmer i LOs medlemsforbund. Disse fagforbundene er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater.

LO i Vestoppland


LO i Vestoppland er Landsorganisasjonens lokalorganisasjon for Gjøvik, Gran, Land, Toten og Valdres. Vi består av over seksti fagforeninger med 12.000 yrkesaktive medlemmer.

Organer


Fagforeningene velger styre og arbeidsutvalg i lokalorganisasjonen, på årsmøtet i april. Mellom årsmøtene er representantskapsmøtet høyeste organ.


I tillegg er arbeidsoppgavene i lokalorganisasjonen spredt på forskjellige utvalg.

LO i Vestoppland

Lokalorganisasjonen favner 12 kommuner, og er en sammenslåing av flere tidligere faglige samorganisasjoner, med historikk tilbake til 1920-tallet. 

- Lede fellesarrangementer for fagforeningene/avdelingene, arrangere 1. mai og andre faglige møter som fagbevegelsen har behov for.


- Oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd og utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte lønnstakere har interesse av å være representert i.

Formål


- Vi skal arbeide for at medlemmene (fagforeningene) ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det faglige og politiske arbeidet.


- Tilrettelegge for tverrfaglig skoleringsarbeid, fortrinnsvis i samarbeid med AOF (vårt studieforbund).


- Delta i lokalt arbeids- og næringspolitisk arbeid, for å sikre full sysselsetting, næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen(e).

LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger (avdelinger) i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer. Store geografiske fagforeninger (slik som fylkesorganisasjoner) kan stå tilsluttet flere lokalorganisasjoner i LO.

STYRET

LEDER

Bjørn Sig. Svingen

Industrimekaniker.

Leder i Fellesforbundet Raufoss J&M.

466 32 427

bjorn.sig.svingen (a) loivestoppland.no

NESTLEDER

Kari Bjørnstad

Omsorgsarbeider.

Opplæringsansv. i Fagforbundet Vestre Toten.

901 69 985

karikaribjorn (a) gmail.com

SEKRETÆR

Maria Aksberg

Nestleder i Fagforbundet Vestre Toten.

918 05 129

mariaaksberg (a) gmail.com

KASSERER

Inger Håvelsrud

Leder Fellesforbundet Gjøvik J&M
Regionrådsmedlem LO Innlandet

975 90 320

kasserer (a) loivestoppland.no

Styremedlem 1: Ståle Bratsveen (FO Innlandet)

Vara: Kjetil Høland (Fellesforbundet Gjøvik J&M)

Styremedlem 2: Anita Monsebakken (Fagforbundet Nordre Land)

Vara: Eva Mari Flaten (Fagforbundet Søndre Land)

Styremedlem 3: Erik Haug (Fagforbundet Østre Toten)

Vara: Lars Bjerke (Fellesforbundet Raufoss J&M)

Styremedlem 4: Vidar Linnerud (Fellesforbundet Gjøvik J&M)

Vara: Geir Olerud (Fellesforbundet 670)

Styremedlem 5: Ole Marius Pladsen (FO Innlandet)

Vara: Elin Bågårud (Fellesforbundet Raufoss J&M)

Styremedlem 6: Jorunn Onstad (Fagforbundet Øvre Valdres)

Vara: Elisabeth Rødningen Kolbjørnshus (Fagforbundet Øvre Valdres)

Styremedlen 7: Kåre Stubbene (Fagforbundet Sør-Valdres)

Vara: Liv Brattrud (Fagforbundet Sør-Valdres)

Revisorer:

Svein Rønningsveen og Morten Kristiansen.

Valgkomité:

Inger Bakken, Bjørn Y. Hermansen og en utpekt av styret.

Representanter LOs regionkonferanse:

Styret i rekkefølge.

Representantskapet

LO i Vestoppland er organisert med representantskap, som også utgjør stemmeberettigete på årsmøter. Følgende nøkkel gjelder (yrkesaktive):

1- 100 medlemmer 1 representant

101-500 2 representanter

501-1000 3 representanter

1001- 4 representanter

TILSLUTTEDE FAGFORENINGER

Fagforeninger (m/yrkesaktive og samlede medlemmer i vårt område. Enkelte fagforeninger er større enn oppgitt medlemstall, men her er kun medregnet medlemmer som sogner til Vestoppland):

Forening | Yrkesaktive | Totalt medl.


FF avd 023 Raufoss Jern og Metall 1781 yrkesaktive (2625 totalt)
Fagforbundet avd 035 Gjøvik 1408 yrkesaktive (2528 totalt)
FF avd 670 882 yrkesaktive (1322 totalt)
HK avd 016 Oppland 783 yrkesaktive (958 totalt)
FF avd 054 Gjøvik Jern og Metall 725 yrkesaktive (1213 totalt)

Fagforbundet avd 347 Østre Toten 622 yrkesaktive (890 totalt)
Fagforbundet avd 334 Vestre Toten 616 yrkesaktive (808 totalt)

Fagforbundet avd 335 Gran 604 yrkesaktive (897 totalt)
FO Innlandet 570 yrkesaktive (667 totalt)

EL og IT distrikt Hedmark og Oppland 438 yrkesaktive (715 totalt)

FLT avd 28 Raufoss 429 yrkesaktive (625 totalt)

NAF Avd 5 Innlandet 404 yrkesaktive (596 totalt)

Fagforbundet avd 500 Gjøvik Sykehus 386 yrkesaktive (640 totalt)

Fagforbundet avd 132 Nordre Land 363 yrkesaktive (692 totalt)

FF avd 27 Innlandet Transportarb.forening 355 yrkesaktive (416totalt)
Fagforbundet Øvre Valdres 300 yrkesaktive (505 totalt)

Fagforbundet avd 287 Søndre Land 289 yrkesaktive (509 totalt)

Fagforbundet avd 604 Nord Aurdal 282 yrkesaktive (528 totalt)
Fagforbundet Sør-Valdres 227 yrkesaktive (364 totalt)
Fagforbundet avd 490 Innl. f.kommune 195 yrkesaktive (249 totalt)

Fagforbundet avd 240 Reinsvoll 181 yrkesaktive (308 totalt)
NNN avd 103 Gjøvik 180 yrkesaktive (356 totalt)
FLT avd 15 Innlandet 146 yrkesaktive (313 totalt)
Creo Innlandet 99 yrkesaktive (137 totalt)
SL Innlandet 85 yrkesaktive (112 totalt)
FF avd 678 Hunton Arbeiderforening 74 yrkesaktive (107 totalt)

NTL NAV Innlandet 51 yrkesaktive (136 totalt)

Fagforbundet Post Østlandet 47 yrkesaktive (47 totalt)

Forening | Yrkesaktive | Totalt medl.


NJF avd 49 Gjøvikbanen 46 yrkesaktive (51 totalt)

NTL Politiets fellestjenester 33 yrkesaktive (33 totalt)
NTL Skatt 28 yrkesaktive (28 totalt)
NFF Innlandet 19 yrkesaktive (20 totalt)

NJF avd 01 Trafikk og Administrasjonsforeningen 25 yrkesaktive (25 totalt)
NTL Hestesporten 25 yrkesaktive (25 totalt)
NTL Sivilforsvaret Hedmark/Oppland 19 yrkesaktive (34 totalt)
NNN avd 24 Kapp 18 yrkesaktive (27 totalt)
NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging 17yrkesaktive (22 totalt)

NJF avd 1 Trafikk og Administrasjonsforeningen 17 yrkesaktive (17 totalt)

NJF avd 12 Banepersonalets Forening 17 yrkesaktive (20 totalt)
NTL SIT Gjøvik/Ålesund/Trondheim 17 yrkesaktive (19 totalt)

NTL Sentralforvaltningen 12 yrkesaktive (12 totalt)
Fagforbundet Post Oslo og omegn 13 yrkesaktive (20 totalt)

IE avd 090 Dokka Trearbeiderforening 11 yrkesaktive (11 totalt)

APF Oppland Arbeiderblad Presseforening 10yrkesaktive (10 totalt)

NJF avd 15 Oslo distrikt Konduktørforening 10 yrkesaktive (10 totalt)
NTL NTNU 9 yrkesaktive (33 totalt)

IE avd 082 Rogne Kjemiske Arbeiderforening 7 yrkesaktive (13 totalt)

Forfatterforbundet 6 yrkesaktive (6 totalt)

NTL Statped 5 yrkesaktive (8 totalt)

NTL Forsvaret Østerdalen 4 yrkesaktive (4 totalt)
NTL BUF Familie- og beredskapshjem 3 yrkesaktive (3 totalt)
NTL Veg Trafikant og kjøretøy 3 yrkesaktive (3 totalt)

NTL Veg IT 2 yrkesaktive (2 totalt)

NTL Politiet 2 yrkesaktive (2 totalt)

NTL Norsk Inst. for bioøkonomi (NIBIO) 1 yrkesaktiv (1 totalt)

NTL Sintef 1 yrkesaktiv (1 totalt)

LO-UNDERAVDELINGER


Om underavdelingene i LO i Vestoppland:


LO i Vestoppland har blitt en stor geografisk lokalavdeling, som spenner over tolv kommuner og halve Oppland. Dette gjør det utfordrende for styret å kunne følge opp hele området. Vedtektene åpner for tverrfaglige kontaktutvalg i kommuner som ikke dekkes av lokalorganisasjoner, og vi tolker det derfor som at det ikke er noe i veien for å opprette underavdelinger i kommuner som dekkes av lokalorganisasjonen, vi velger bare å kalle det underavdelingen i kommunen/regionen.


13. Tverrfaglige kontaktutvalg
I kommuner som ikke dekkes av lokalorganisasjoner, kan det opprettes tverrfaglige kontaktutvalg for arrangement av 1.mai og synliggjøring av andre felles tema. Som medlemmer av disse oppnevnes personer med forankring i fagforeningene. Disse betegnes LOs kontaktutvalg i/på…(stedets navn)


LO i Vestoppland er organisert med sju lokale underavdelinger, benevnt LO i Vestoppland avd.: Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Land, Øvre Valdres, Nedre Valdres og Gran. På årsmøtet velges styremedlemmene fra hvert sitt område, med personlig varamedlem, i tillegg til styrets arbeidsutvalgsmedlemmer (leder, nestleder, sekretær og kasserer).


LO-utvalgene skal utgjøres av representanter fra de stedlige fagforeningenes styrer eller evt. klubber, og minst to representanter fra styret i lokalorganisasjonen, som dermed utgjør bindeleddet mellom utvalget og lokalorganisasjonen. Foreningene vurderer om man skal delta i utvalget der man jobber, eller der man bor. Det ene utelukker ikke det andre. Vi foreslår følgende oppgaver for LO-utvalgene:

SKAL

Følge opp arbeidet med de lokale 1. maiarrangementene.
Avholde samarbeidsmøter for fagforeningene, der aktuelle saker kan meldes inn, debatteres og behandles, minst en gang i halvåret. Eks. støtte til arbeidskamper, næringspolitiske innspill, e.l.
Avholde fagligpolitiske samarbeidsmøter mellom fagforeningsrepresentanter og partier det er hensiktsmessig å samarbeide med, minst en gang i året.
Behandle og vedta årshjul.

BØR

Gjennomføre og samordne valgkamp i egenregi, ved både Stortingsvalg og kommune-/fylkestingsvalg. LO-utvalget står fritt til å spisse aktuelle lokale krav overfor partiene, basert på valgmanifestet vedtatt av LO i Vestopplands representantskap.KAN

Arrangere fagkvelder eller skolering på tvers av sektorer.
Ta initiativ til kulturelle arrangementer.

LO i Vestoppland avd. Gjøvik

Ståle Bratsveen (LO)

Kjetil Høland (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Gjøvik.


LO i Vestoppland avd. Gran

Vidar Linnerud (LO)

Geir Olerud (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Gran.


LO i Vestoppland avd. Land (Nordre og Søndre Land)

Anita Monsebakken (LO)

Eva Mari Flaten (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Land.


LO i Vestoppland avd. Vestre Toten

Ole Marius Pladsen (LO)

Elin Bågårud (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Vestre Toten.

LO i Vestoppland avd. Øvre Valdres (Vang, Øystre og Vestre Slidre)

Jorunn Onstad (LO)

Elisabeth Rødningen Kolbjørnshus (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Øvre Valdres .


LO i Vestoppland avd. Nedre Valdres (Nord- og Sør-Aurdal og Etnedal)

Kåre Stubbene (LO)

Liv Brattrud (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Nedre Valdres.


LO i Vestoppland avd. Østre Toten

Erik Haug (LO)

Lars Bjerke (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Østre Toten.

ØVRIGE UTVALG


Kulturutvalget

Hvorfor kulturutvalg? Arbeiderbevegelsen har en rik historie og kultur, som både må ivaretas, og dyrkes videre.

I perioden skal vi: Videreutvikle kulturutvalget og trekke til oss krefter som kan foreslå aktiviteter for styret. Legge til rette for andre kulturelle begivenheter i distriktet, inkludert familiesamlinger, arbeidersangkvelder, historieforedrag, quiz-/pubkvelder o.l. 

Interessert i å være med i kulturutvalget?


Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget består av de ungdomstillitsvalgte/ungdomslederne fra fagforeningene.

TA KONTAKT

Fyll ut skjemaet her, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.