LO
Hvem vi er

Landsorganisasjonen


Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 970 000 medlemmer i LOs medlemsforbund. Disse fagforbundene er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater.

Organer


Fagforeningene velger styre og arbeidsutvalg i lokalorganisasjonen, på årsmøtet i april. Mellom årsmøtene er representantskapsmøtet høyeste organ.


I tillegg er arbeidsoppgavene i lokalorganisasjonen spredt på forskjellige utvalg.

LO i Vestoppland


LO i Vestoppland er Landsorganisasjonens lokalorganisasjon for Gjøvik, Gran, Land, Toten og Valdres. Vi består av over seksti fagforeninger med 12.000 yrkesaktive medlemmer.

LO i Vestoppland

Lokalorganisasjonen favner 12 kommuner, og er en sammenslåing av flere tidligere faglige samorganisasjoner, med historikk tilbake til 1920-tallet. 

- Lede fellesarrangementer for fagforeningene/avdelingene, arrangere 1. mai og andre faglige møter som fagbevegelsen har behov for.


- Oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd og utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte lønnstakere har interesse av å være representert i.

Formål


- Vi skal arbeide for at medlemmene (fagforeningene) ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det faglige og politiske arbeidet.


- Tilrettelegge for tverrfaglig skoleringsarbeid, fortrinnsvis i samarbeid med AOF (vårt studieforbund).


- Delta i lokalt arbeids- og næringspolitisk arbeid, for å sikre full sysselsetting, næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen(e).

LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger (avdelinger) i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer. Store geografiske fagforeninger (slik som fylkesorganisasjoner) kan stå tilsluttet flere lokalorganisasjoner i LO.

STYRET

LEDER

Bjørn Sig. Svingen

Industrimekaniker.

Leder i Fellesforbundet Raufoss J&M.

466 32 427

bjorn.sig.svingen (a) loivestoppland.no

NESTLEDER/SEKRETÆR

Kari Bjørnstad

Omsorgsarbeider.

Nestleder i Fagforbundet Vestre Toten.

901 69 985

karikaribjorn (a) gmail.com

KASSERER

kasserer (a) loivestoppland.no

Styremedlem 1: Maria Aksberg (Fagforbundet Vestre Toten)

Vara: Sindre Solheim Madsstuen (Fellesforbundet avd. 670)

Styremedlem 2: Anita Monsebakken (Fagforbundet Nordre Land))

Vara: Hege Merethe Engehaugen (Fagforbundet Søndre Land)

Styremedlem 3: Inger Bakken-Fyk (Fagforbundet Østre Toten)

Vara: Lars Bjerke (Fellesforbundet Raufoss J&M)

Styremedlem 4: Inger Helene Håvelsrud (Fellesforbundet Gjøvik J&M) Regionråd LO Innlandet

Vara: Geir Olerud (Fellesforbundet 670)

Styremedlem 5: Anne Karin Nordli (FO Innlandet)

Vara: Elin Bågårud (Fellesforbundet Raufoss J&M)

Styremedlem 6: Jorunn Onstad (Fagforbundet Øvre Valdres)

Vara: Marianne Sand Hansen (Fagforbundet Sør-Valdres)

Revisorer:

Svein Rønningsveen og Størk Hansen.

Valgkomité:

Roy Kristiansen, Morten Kristiansen og en utpekt av styret.

Representanter LOs regionkonferanse:

Styret i rekkefølge.

Representantskapet

LO i Vestoppland er organisert med representantskap, som også utgjør stemmeberettigete på årsmøter. Følgende nøkkel gjelder (yrkesaktive):

1- 100 medlemmer 1 representant

101-500 2 representanter

501-1000 3 representanter

1001- 4 representanter

TILSLUTTEDE FAGFORENINGER

Fagforeninger (m/yrkesaktive og samlede medlemmer i vårt område. Enkelte fagforeninger er større enn oppgitt medlemstall, men her er kun medregnet medlemmer som sogner til Vestoppland):

Forening | Yrkesaktive | Totalt medl.


FF avd 023 Raufoss Jern og Metall 1672 yrkesaktive (2494 totalt)
Fagforbundet avd 035 Gjøvik 1359 yrkesaktive (2351 totalt)
FF avd 670 985 yrkesaktive (1432 totalt)
HK avd 016 Oppland 783 yrkesaktive (958 totalt)
Fagforbundet avd 347 Østre Toten 679 yrkesaktive (890 totalt)
FF avd 054 Gjøvik Jern og Metall 659 yrkesaktive (1213 totalt)
Fagforbundet avd 335 Gran 579 yrkesaktive (897 totalt)
EL og IT distrikt Hedmark og Oppland 534 yrkesaktive (859 totalt)
Fagforbundet avd 334 Vestre Toten 530 yrkesaktive (808 totalt)
FO Innlandet 503 yrkesaktive (514 totalt)
NAF Avd 5 Innlandet 451 yrkesaktive (616 totalt)

FF avd 27 Innlandet Transportarb.forening 366 yrkesaktive (427 totalt)
Fagforbundet avd 132 Nordre Land 364 yrkesaktive (678 totalt)
Fagforbundet avd 500 Gjøvik Sykehus 334 yrkesaktive (581 totalt)

Fagforbundet Øvre Valdres 326 yrkesaktive (505 totalt)

Fagforbundet avd 287 Søndre Land 331 yrkesaktive (546 totalt)

FLT avd 28 Raufoss 294 yrkesaktive (464 totalt)

Fagforbundet avd 604 Nord Aurdal 269 yrkesaktive (337 totalt)
Fagforbundet Sør-Valdres 206 yrkesaktive (336 totalt)
Fagforbundet avd 240 Reinsvoll 182 yrkesaktive (271 totalt)
NNN avd 103 Gjøvik 179 yrkesaktive (355 totalt)
Fagforbundet avd 490 Innl. f.kommune 170 yrkesaktive (177 totalt)
FLT avd 15 Innlandet 146 yrkesaktive (313 totalt)
Creo Innlandet 87 yrkesaktive (105 totalt)
SL Innlandet 85 yrkesaktive (112 totalt)
Fagforbundet Post Østlandet 72 yrkesaktive (72 totalt)
FF avd 678 Hunton Arbeiderforening 63 yrkesaktive (107 totalt)
NJF avd 49 Gjøvikbanen 38 yrkesaktive (39 totalt)

Forening | Yrkesaktive | Totalt medl.


NTL Politiets fellestjenester 34 yrkesaktive (34 totalt)
NTL Skatt 33 yrkesaktive (33 totalt)
NTL NAV Innlandet 31 yrkesaktive (91 totalt)
APF Oppland Arbeiderblad Presseforening 27 yrkesaktive (27 totalt)
NJF avd 01 Trafikk og Administrasjonsforeningen 25 yrkesaktive (25 totalt)
NTL Hestesporten 25 yrkesaktive (25 totalt)
NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging 23 yrkesaktive (23 totalt)
NTL Sivilforsvaret Hedmark/Oppland 22 yrkesaktive (41 totalt)
Fagforbundet Post Oslo og omegn 20 yrkesaktive (20 totalt)
NFF Innlandet 19 yrkesaktive (20 totalt)
NNN avd 24 Kapp 18 yrkesaktive (27 totalt)
NJF avd 12 Banepersonalets Forening 17 yrkesaktive (20 totalt)
NTL NTNU 16 yrkesaktive (40 totalt)
NTL Studentsamskipnaden Gjøvik/Ålesund/Trondheim 16 yrkesaktive (19 totalt)
IE avd 090 Dokka Trearbeiderforening 15 yrkesaktive (27 totalt)
NTL Sentralforvaltnigen 15 yrkesaktive (15 totalt)
NJF avd 15 Oslo distrikt Konduktørforening 10 yrkesaktive (10 totalt)
IE avd 082 Rogne Kjemiske Arbeiderforening 7 yrkesaktive (13 totalt)
NTL Forsvaret Østerdalen 5 yrkesaktive (5 totalt)
NTL Norsk Inst. for bioøkonomi (NIBIO) 5 yrkesaktive (5 totalt)
NTL Statped 5 yrkesaktive (8 totalt)
NTL BUF Familie- og beredskapshjem 3 yrkesaktive (3 totalt)
NTL Veg Trafikant og kjøretøy 3 yrkesaktive (3 totalt)
NTL Mattilsynet Region Øst 2 yrkesaktive (2 totalt)
NTL Veg IT 2 yrkesaktive (2 totalt)
NTL Folkehøgskoler 1 yrkesaktiv (1 totalt)
NTL Veg Fellesfunksjoner 1 yrkesaktiv (1 totalt)

LO-UTVALGENE


Om LO-utvalgene i LO i Vestoppland:


LO i Vestoppland har blitt en stor geografisk lokalavdeling, som spenner over elleve kommuner. Dette gjør det utfordrende for styret å kunne følge opp hele området. Vedtektene åpner for tverrfaglige kontaktutvalg i kommuner som ikke dekkes av lokalorganisasjoner, og vi tolker det derfor som at det ikke er noe i veien for å opprette underutvalg i kommuner som dekkes av lokalorganisasjonen, vi velger bare å kalle det LOs lokalutvalg i kommunen/regionen.


13. Tverrfaglige kontaktutvalg
I kommuner som ikke dekkes av lokalorganisasjoner, kan det opprettes tverrfaglige kontaktutvalg for arrangement av 1.mai og synliggjøring av andre felles tema. Som medlemmer av disse oppnevnes personer med forankring i fagforeningene. Disse betegnes LOs kontaktutvalg i/på…(stedets navn)


LO-utvalgene skal utgjøres av representanter fra de stedlige fagforeningenes styrer eller evt. klubber, og minst en representant fra styret i lokalorganisasjonen, som dermed utgjør bindeleddet mellom utvalget og lokalorganisasjonen. Foreningene vurderer om man skal delta i utvalget der man jobber, eller der man bor. Det ene utelukker ikke det andre. Vi foreslår følgende oppgaver for LO-utvalgene:

SKAL

Følge opp arbeidet med de lokale 1. maiarrangementene.
Avholde samarbeidsmøter for fagforeningene, der aktuelle saker kan meldes inn, debatteres og behandles, minst en gang i halvåret. Eks. støtte til arbeidskamper, næringspolitiske innspill, e.l.
Avholde fagligpolitiske samarbeidsmøter mellom fagforeningsrepresentanter og partier det er hensiktsmessig å samarbeide med, minst en gang i året.
Behandle og vedta årshjul.

BØR

Gjennomføre og samordne valgkamp i egenregi, ved både Stortingsvalg og kommune-/fylkestingsvalg. LO-utvalget står fritt til å spisse aktuelle lokale krav overfor partiene, basert på valgmanifestet vedtatt av LO i Vestopplands representantskap.KAN

Arrangere fagkvelder eller skolering på tvers av sektorer.
Ta initiativ til kulturelle arrangementer, i samarbeid med kulturutvalget.

LO-utvalg Gjøvik

Maria Aksberg (LO)

Sindre Solheim Madsstuen (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Gjøvik.


LO-utvalg Gran

Inger Håvelsrud (LO(

Geir Olerud (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Gran.


LO-utvalg Land

Anita Monsebakken (LO)

Hege M. Engehaugen (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Land.

LO-utvalg Valdres

Jorunn Onstad (LO)

Marianne S. Hansen (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Valdres.


LO-utvalg Vestre Toten

Anne Karin Nordli (LO)

Elin Bågårud (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Vestre Toten.


LO-utvalg Østre Toten

Inger Bakken (LO)

Lars Bjerke (LO)

Lokale tillitsvalgte fra LO-foreningene i Østre Toten.

ØVRIGE UTVALG


Kulturutvalget

Hvorfor kulturutvalg? Arbeiderbevegelsen har en rik historie og kultur, som både må ivaretas, og dyrkes videre.

I perioden skal vi: Videreutvikle kulturutvalget og trekke til oss krefter som kan foreslå aktiviteter for styret. Legge til rette for andre kulturelle begivenheter i distriktet, inkludert familiesamlinger, arbeidersangkvelder, historieforedrag, quiz-/pubkvelder o.l. 

Interessert i å være med i kulturutvalget? Kontakt Guri Skaug Olsen eller Hege M. Saglien.


Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget består av de ungdomstillitsvalgte/ungdomslederne fra fagforeningene.

TA KONTAKT

Fyll ut skjemaet her, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.